BIG
partner współpracujący

POMOC PRAWNA

Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące podpisanej umowy kredytowej, należy skontaktować się z udzielającym nam kredytu bankiem. Jeśli jednak jego odpowiedź nas nie zadowoli, pozostają inne instytucje.

 

Arbiter Bankowy

Jedną z instytucji powołanych do rozstrzygania sporów jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (ZBP). To instytucja, której celem jest wyjaśnianie i wskazywanie dróg wyjścia z wszelkich nieporozumień pomiędzy klientem banku a bankiem.

Dotyczą one przede wszystkim przypadków niewywiązywania się banku z ustaleń zawartych w umowie.

Arbiter może zostać zaangażowany w sprawę, jeżeli bankowa procedura reklamacyjna została definitywnie zakończona.

Pamiętajmy, że kwota, która jest przedmiotem sporu nie może przekraczać ośmiu tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje: www.zbp.pl

 

Rzecznicy konsumentów

Rzecznicy konsumentów działają w każdym powiecie. Mają za zadanie udzielanie bezpłatnych porad dotyczących praw konsumenckich.

Do ich obowiązków należy szeroko rozumiana pomoc prawna: wyjaśnianie problemów związanych z obowiązującymi przepisami, kontaktowanie się z firmami będącymi stronami w sporach z konsumentami, a nawet wytaczanie powództw w imieniu klientów i występowanie przed sądami w toczących się już postępowaniach.

Firmy będące w sporze z klientami mają obowiązek udzielania rzecznikowi odpowiednich wyjaśnień, a także zaprezentowania własnej interpretacji zaistniałego problemu.

Szczegółowe informacje: www.uokik.gov.pl

 

Federacja Konsumentów

FK to niezależna organizacja pozarządowa, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.Federacja służy nieodpłatnie radą i pomocą. Otrzyma ją każdy, kto przyjdzie, zadzwoni lub napisze do jednego z jej klubów.

W trudniejszych sprawach prawnicy FK podejmują interwencje bezpośrednio u sprzedawców oraz producentów.

Wskazując na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy, uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów.

Szczegółowe informacje: www.federacja-konsumentow.org.pl