BIG
partner współpracujący

SŁOWNIK KREDYTOBIORCY

 BIK –Biuro Informacji Kredytowej

 

powołana przez banki instytucja zbierająca i udostępniająca dane na temat kredytobiorców.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest "czarną listą" niesolidnych dłużników.

Jest to natomiast całościowy rejestr operacji bankowych (przede wszystkim kredytowych), prowadzony przez instytucję powołaną do tego celu przez Związek Banków Polskich.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje, które mają ułatwić bankom podejmowanie decyzji o przyznaniu (bądź odmowie przyznania) kredytów.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych każdy ma prawo wiedzieć, jakie dane o nim i jego operacjach finansowych zgromadziło do tej pory Biuro Informacji Kredytowej SA, a także o tym, który bank w ciągu ostatniego roku składał zapytanie dotyczące danej osoby. 

 

 

 Zdolność kredytowa

 

zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach ustalonych w umowie; pozytywna ocena kredytodawcy na temat chęci i możliwości spłaty przez kredytobiorcę udzielonego kredytu. 

 

 

Poręczenie

w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona. 

 

Cesja praw z tytułu umowy ubezpieczeniowej

 

to przeniesienie na bank praw kredytobiorcy wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości to bank podejmuje decyzję o przeznaczeniu odszkodowania z tytułu ewentualnej szkody. Może więc zająć część lub całość odszkodowania na pokrycie ewentualnych zaległości na rachunku kredytu. 

 

Hipoteka

 

ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzyciela z obciążonej nieruchomości nawet wtedy, gdy zmieni ona właściciela. W prawie polskim hipoteka funkcjonuje jako wpis do księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości; wpis do księgi wieczystej, np. czysta hipoteka oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona długami. 

 

Scoring

 

metoda oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych. Polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych. 

 

 Konsolidacja

 

zmiana kilku dotychczasowych pożyczek na jedną nową, o ujednoliconych warunkach spłaty. 

 

Przewłaszczenie


dotyczy przede wszystkim kredytów udzielanych na ratalny zakup towaru; prawnym właścicielem zakupionego przedmiotu - na przykład samochodu czy telewizora - do czasu spłaty kredytu pozostaje bank.